Vanliga frågor

Vad är healing?
Läs Angels blogginlägg om olika former av energihealing och subtila kroppar.

Hur fungerar Reiki?

"Re" står för universell och "ki" står för livsenergi på Japanska. Reiki bidrar till hälsa eftersom ett starkt energiflöde i kroppen är en grundförutsättning för läkning och motståndskraft. Metoden lindrar smärta, stress och oro genom avslappning och att öka mängden livsenergi. Det är en form av energibalansering där energin letar sig fram dit den behövs som bäst i individens energisystem. Det kan liknas vid ett rinnande vatten i en uttorkad bäck med håligheter - energin forsar fram och fyller upp håligheterna automatiskt.

Är healing sjukvård?

Nej. Reiki och annan energi healing kallas både för komplementärmedicin och alternativmedicin men ska aldrig ersätta konventionell skolmedicin. Healing är en slags energimedicin som används till förebyggande friskvård och ett komplement. Om du är sjuk ska du alltid söka läkarvård. Forskningen om energimedicin är nästan obefintlig, men det finns ett antal studier som visar på Reikins nytta även inom den kliniska vården. 


Vad är blockeringar?
Reiki gör att blockerad energi kan börja flöda fritt i energisystemet igen. Det kan medföra att eventuella nedtryckta känslor kan bubbla upp till ytan, så som sorg, vrede etc. Känslorna kommer upp eftersom de behöver släppas ut. Begynnande fysiska tillstånd kan skyndas på, så som att en förkylning bryter ut. Förändring kan även ske på det sociala planet - i relationer, yrkesmässigt etc, om du befinner dig i en situation som inte är bra för dig. Eventuell förändring är alltid av godo. En energibalansering stärker energin i ditt system där du behöver det som mest. Effekten upplevs därför olika.

Är Reiki bara en placeboeffekt?
Reiki fungerar oavsett om "man tror på det eller ej". Din intention kring ditt mående - den så kallade placeboeffekten - är naturligtvis ändå betydelsefull och förstärker effekten. Flera aspekter samspelar på ett komplext sätt i människors hälsa. Placebo är verksamt, lägg där till "det helande utrymmet" som terapeuten erbjuder genom att möta klienten. Där utöver har beröringen i sig en terapeutisk effekt. En studie från 2017 om Reiki som smärtlindring konstaterar att placebo gav bättre resultat än kontrollgruppen, men den grupp som fick Reiki visade ännu bättre resultat än "sham-Reiki-gruppen"/placebo. Att Reiki minskar smärta är högst relevant för skolmedicinen, eftersom smärtmedicinering är den näst största marknaden i läkemedelsvärlden. 


Hur många behandlingar behövs?
Antalet behandlingar som behövs är individuellt. För den som vill unna sig en avkopplande upplevelse så kan Reiki vara en härlig engångssession. Vid svår smärta eller svåra känslominnen så kan det ta flera gånger innan den önskade effekten uppträder. Exempelvis har personer som varit utsatta för trauman ofta smärtor i kroppen som är kopplade till en känsla som "fastnat". Energin kan då börja arbete på en fysisk nivå och efter hand även med sinnet och känslorna, när personen är redo. Så för den som går i behandling återkommande gånger så bearbetas olika saker vid olika tillfällen. Det kan i dessa fall även finnas ett behov av att prata och samtal kan varvas med Reiki.

Räcker det med bara Reiki?
Ibland är svaret ja, andra gånger är Reiki ett komplement till annan behandling, beroende på vilka besvär klienten har. Ibland behövs rådgivande samtal för att identifiera grundorsaken till svårigheter och vilka handlingsalternativ som finns framåt. Många som vänder sig till alternativa metoder har sökt hjälp i olika former men kommer inte till roten av sina problem. Resultatet blir att symtomen kan lindras på kort sikt, men grundorsaken kvarstår. För dig som önskar djupgående vägledning erbjuds konsultation. Soul retrieval är för dig som vill arbeta mer djupgående kring ett problem/trauma/komplex.

Kan Reiki ges till barn?
Ja. Till exempel har barn som befinner sig på autismspektrat visat sig svara bra på reiki som en form av icke-verbal behandling. En pilotstudie där föräldrar gett reiki till sina barn visar på en tydligt lugnande effekt.  Läs artikeln från I care 4 autism. Komplementärmedicinska behandlingar får ges till barn över 8 år i Sverige, så till Angela är barn som fyllt 8 år välkomna. För föräldrar som vill ge Reiki till sina barn finns alltså inte någon åldersgräns.

Kan Reiki kombineras med antidepressiv medicinering?
Ja. Medicinering som är ordinerad av läkare kan kombineras med Reiki. Medicinering kan vara en hjälp för att komma ur ett låst läge och orka ta tag i viktiga delar av livet igen.

Kan Reiki ges till djur?
Ja. Reiki kan till exempel ges till hund, katt eller häst som har spänningar eller lider av stress. Alla djur vill däremot inte ta emot. Om djuret drar sig undan måste det respekteras.

Kan Reiki förklaras vetenskapligt?
Effekten av Reiki kan mätas vetenskapligt i kontrollerade studier (se ovan) men att fullt förklara vad som händer med vetenskaplig terminologi är ännu inte möjligt. Vi måste söka svaren inom både fysiken och metafysiken och det är ett kunskapsfält under utveckling. Kanske kan vi aldrig hitta några absolut svar, eftersom metafysiken inte är absolut. Där emot kan vi spekulera i den vetenskapliga förklaringen, så långt våra begrepp och språkliga kategorier tillåter. Ett perspektiv är att kvanfysiken idag bekräftar det som andliga mästare haft kunskap om sedan tusentals år, nämligen att allt i universum är energi som i sin yttersta form vibrerar på olika frekvenser. Energin kan uppfattas som materia, som ljud, som tankar, som känslor etc. Hur energin uppfattas är alltid beroende av subjektet som varseblir den. Det finns ingen "objektiv" verklighet, utan vi kan påverka vad vi upplever genom vår intention. 

Fungerar Reiki verkligen på distans?
Ja, men berörande Reiki passar bättre i många fall. Distansbehandlingar är i princip lika effektivt som direkt Reiki på den subtila energin, som är oberoende av rum-riden. Men, beröring har i sig en terapeutisk och smärtlindrande effekt på den fysiska kroppen, vilket visats i omfattande forskning. För många klienter är dessutom ett fysiskt möte med terapeuten något som hjälper till att öka avslappningen, eller så känns det värdefullt med social kontakt av någon annan anledning. För dig som söker för smärttillstånd, djupgående stress eller trauma så rekommenderas berörande Reiki. Distans Reiki passar i mindre komplexa situationer.
 

Är Reiki en religion?
Nej, Reiki är inte religion utan en metod som är en del av en andlig tradition. Den innehåller inga trosläror eller dogmer. Människor med olika livsåskådningar utövar och blir hjälpta av Reiki, som brukar liknas vid en hundraprocentig ljus energi från livets källa, oavsett hur man benämner den. GBG Reiki har kunder som är icke-troende, kristna, muslimer, nyandliga... Alla är välkomna!

Varifrån kommer Reiki?
Reiki har buddhistiska och shintoiztiska/japanskt shamanska rötter. Helandetekniken bygger på samma princip som t.e.x akupunktur, akupressur och yoga där livsenergin anses flöda i kroppens chakran och meridianer. Legenden säger att det var en man vid namn Mikao Usui som "återupptäckte" denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan runt 1900-talet. Usuis andliga identitet är inte helt fastställd, men han var sannolikt en buddhistisk munk eller shintôistisk präst eller kanske en kombination av båda. I Japan vid denna tidpunkt sammanstrålade buddhism, taoism och shintoism (en naturreligion med shamanska inslag, kallad Shugendô) för många utövare. En av hans efterföljare har även spridit att han skulle ha utbildat sig till kristen präst, denna uppfattning har dock mer eller mindre övergivits. Legenden säger att Usui sökte efter den uråldriga helandeteknik som historiens två största andliga mästare och helare använt sig av; Buddha och Jesus.

Har en reikiterapeut kontakt med "andar"?
Eftersom Reiki agerar i en andlig sfär så ställs ibland frågan om terapeuten kontaktar andar eller astrala medvetanden. Generellt är svaret nej - inom Reiki åkallas inte "andar" till bortgångna nära och kära. Där emot ber terapeuten om hjälp från ljuset. Ibland tar ändå avlidna anhöriga kontakt med terapeuter som är mediala, för att få förmedla budskap. Om budskapet leder till ökat helande för klienten så förmedlar Angela dem.

 

Varför finns det olika slags Reiki?
Traditionen har förgrenat sig i olika riktningar. Det viktigaste är att hitta en terapeut eller lärare som du känner förtroende för.
 En del riktningar marknadsförs som att ha mer kraftfull effekt men det finns ingen evidens som stödjer detta. All Reiki arbetar med samma kraft/livsenergi. Reikigrenar med varumärkespatent har kommersiella syften. 


Vad skiljer Reiki från shamansk healing? 
Reiki är en utstrålande healingform  som alla kan lära sig, oavsett förkunskaper. Shamansk healing kräver mer aktiv påverkan från terapeuten/healern och förutsätter större kunskaper om den andliga dimensionen av ohälsa.

Hur blir jag själv en Reikiutövare?
För att kunna utöva Reiki behöver du gå steg 1. Alla med intentionen att förmedla läkande energi kan lära sig grunderna. Många utbildar sig enbart i självhelande syfte. Andra är nyfikna på Reikin som en väg till andligt växande och personlig utveckling.

Vad innebär lineage inom Reiki?
Lineage betyder arv och redovisas i vissa kurser utifrån vem som skapat en gren och hur initieringen sedan har förmedlats vidare. En del anser att lineage har betydelse med andra anser att alla initieringar egentligen sker i förhållande till källan, läraren är bara någon som faciliteter kontakten och är ett stöd på vägen. För dem som tror att lineage är viktig så anses initieringen blir "bättre" i vissa lineager eller med vissa reikigrenar och det blir viktigt med exklusivitet och varumärkespatent, etc. Angela är inte av denna uppfattning utan ser all energi som varje människas födslorätt. Hennes roll är bara att hjälpa dig att skapa kontakten. All energi av 100 procent kärlek är alltid av högsta vibration.

Jag vill lära mig Reiki, varför ska jag välja Usui Reiki?
Usui Reiki är den första, systematiserade formen av Reiki och den härstammar från Japan i början av 1900-talet. Legenden säger att det var en andlig lärare vid namn Mikao Usui som återupptäckte denna universiella livsenergi efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Usui själv kallade metoden för Usui Shiki Ryoho / Usuis system för naturlig läkning. Det är ett helande hantverk eller konstform som existerar i samma ögonblick som utövaren med 100 procent ren intention väljer att hela från hjärtat. Eller med upphovsmannen Usuis egna ord, Reiki är "den hemliga konsten att bjuda in lyckan". Den villkorslösa kärleken är den grundläggande spirituella principen för hur Reiki främjar vår självläkning och är en medicin "för anden". Usui Reiki visade genom sitt system att vi alla kan bli andliga mästare. En initiering hjälper dig att öppna din förmåga och bli en kanal för kraften. Kraften/energin är intelligent och oändlig och inte begränsat av vilken reikigren du väljer. Den enda begränsning som finns är vårt eget medvetande. Eftersom Usui Reiki är ursprunget för all Reiki är det ett bra ställe att börja sin reikiresa på. All energi kommer från samma källa och hur du integrerar en specifik energifrekvens beror delvis på din egen mognadsnivå.  Initieringen kan göras både traditionellt med en fysisk ceremoni eller med en modernare placeringsteknik även i Usui Reiki, det väljer eleven själv.

Är det nödvändigt att initieras i Reiki eller en viss slags Reiki för att "höja sin frekvens"?

Nej. Reiki är ett verktyg bland andra. Att höja sin energifrekvens - i betydelsen att öka sin grad av upplysning - är inte beroende av vare sig reiki eller en viss reikiinriktning. En del reikiinriktningar marknadsförs som av högre vibration och som dessutom kräver "uppgraderingar" med jämna mellanrum. Detta är en förenkling av hur energimedicin fungerar, i kommersiella syften. Angela har utövat och jämfört flera system samt även arbetar med intuitiv och shamansk healing. All energi kommer från samma källa och hur du integrerar en specifik energifrekvens beror på din egen mognadsnivå. 

Kan man ta "tillbaka" en initiering?
 Det händer att energihealing river upp oläkta minnen och känslor. Det är normalt och ofta en viktig anledning till att man vänder sig till en energiterapeut, shaman eller healer - att komma till roten av ett besvär, smärta eller återkommande ångest. Vid djupgående besvär är det även normalt att inledningsvis känna sig sämre, innan det vänder och blir bättre. Det kan jämföras med vanlig medicinering, där kroppen ska ställa in sig på den nya medicineringen. Skillnaden med energimedicin är att kroppen och själen ska ställa in sig på ett rikligare flöde av livsenergi, och för en del medför det en process som känns omtumlande.  

Ett exempel är ett telefonsamtal som jag fick av en kvinna som var orolig för de tankar och känslor som kommit efter en kurs i Reiki. Hon hade sökt information på internet efter bieffekter av initieringar, vilket gjorde henne ännu mer orolig. Hon undrade om jag kunde hjälpa henne att "ta bort" initieringen (hon hade gått kurs hos en annan utbildare).  

Jag förklarade hur jag ser på det som hon går igenom nu. Det är inte möjligt att "backa bandet" med en initiering eftersom de känslor som har bubblat upp, redan är uppe på ytan. Det handlar inte om att "ta bort" initieringar eftersom det inte är något som är "pålagt" på personen. Initieringen (eller en placering/attunement) är en portal eller kontaktyta till energi. Man skulle kunna se det som en genväg till en specifik känsla av läkande energi (även kallat för frekvens i energihealing sammanhang). Om du inte vill ha kontakt med den energin, låter du bli att be om mer kontakt. Det spelar ingen roll om du genomgått en initiering. Du avgör med din intention vilken känsla som är i ditt system, ingen annan. Lika lite som du kan bli påtvingad att använda Reiki, kan en initiering av en viss Reiki-inriktning "ta bort" en annan inriktning eller annan energihealing metod (om du inte vill det såklart, du styr även detta med din intention). Reiki är alltid hundra procent läkande, ljus och kärlek. Det kan självklart väljas bort eller kombineras med andra terapiformer, så länge det känns rätt för dig. Ur ett universellt perspektiv finns inte några dogmer som tvingar oss att göra antingen det ena eller det andra. De råd som du får av en terapeut, andlig lärare eller en medmänniska är alltid bara en version av sanningen, filtrerad av dennes begränsningar.
 
Några råd till dig som känner oro:

- Det är meningen att du ska vara med på den här resan, annars hade du inte varit här. Smärtan berättar att du ska våga möta dig själv och alla dina känslor.
- Acceptera att du inte mår toppen just, det är okej och kommer att kännas bättre så småningom igen. Låt det ta sin tid.
- Om du känner att det går för fort, be till din själ/högre jag /Gud/dina kärleksfulla hjälpare om att få en andningspaus i din utvecklingsprocess. Be om att få vila.
- Fundera övar vad din smärta eller ångest vill säga dig. Är det läge att ta hjälp av någon mer terapiform?
- Var kritisk till allt du läser på internet. Rykten och skrönor är sällan till hjälp. Om en text skapar rädsla hos dig, är det inte rätt text/terapeut/vägledare för dig att vända dig till, just nu.
- Lita till vad hjärtat och magkänslan känner, snarare än tankarna. Gör aktiviteter som gör att du jordas och är närvarande i din egen kropp. Gå exempelvis ut i friska luften och rör på dig regelbundet varje dag.
- Prata med någon du litar på om din oro. En vän eller partner kan hjälpa dig att få perspektiv på saker och ting.

Kom ihåg, det kommer att ordna sig  ♥

 

Vad säger Skatteverket om Reiki som friskvård?
Stresshantering såväl som Reiki är avdragsgillt som förebyggande och rehabiliterande friskvård. SNI koden för Reiki är 96040, samma som för massage/kroppsbehandlingar. Paragrafen som beslutet togs utifrån kan hittas på www.skatteverket.se (rättsinformation, skatteverkets ställningstagande, välj år 2005, arbetsgivarområdet, 20050427, paragraf 4.1). Beslutet innebär att individen kan använda sina friskvårdspengar för att få Reikibehandlingar och att företag kan köpa tjänster till sina anställda i förebyggande syfte för hälsan och välbefinnandet. Citerat ur paragrafen:

"Gemensamt för dessa behandlingsformer är att de bl.a. syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Dessutom kan behandlingarna också ha positiva effekter för personer som har sömn- och koncentrationssvårigheter orsakade av stress på arbetsplatsen."