"The wounded healer"

Trodde du att healers är perfekta? Att de alltid är i perfekt balans, strålande vigör och komplett upplysta? Tvärtom har de ofta djupa sår och svåra livsläxor i bagaget. Men de väljer att ärligt se livet i dess ofullkomlighet och skapa sig själva på nytt. I den processen inspirerar de andra att göra samma sak. Det handlar inte främst, ibland inte alls, om att ge healing till andra, utan om att hela sig själv. Healerns egna ärr brukar vara kraftigare än såren på dem hen sedan i sin tur hjälper. Det är sår som inte blöder längre, men ärren finns där och de kan bäras med stolthet. "The wounded healer" kan nämligen visa vägen ur smärtan. Hen förstår att genom att förändra vår insida, förändrar vi hela vår värld. Det handlar om konsten att öka sin medvetenhet och på så vis släppa in mer ljus/livsenergi/gudomlighet i hela vår energivarelse. Att förlåta, försonas, älska och acceptera det som är. Eller som Reikins upphovsmakare Mikao Usui skulle ha sagt "Reiki is the secret art of inviting happiness..." Healing är en konst och det är du som är konstverket.

Att bli initierad i en healingtradition är som att gå in i en portal som öppnar ytterligare dimensioner och förhöjer livskänslan. Varje person har en unik upplevelse av just sin initiation, men gemensamt är känslan av att få tillgång till en djupare källa av livsenergi. Det är magiskt, samtidigt helt naturligt. Ingen healingtradition är i sig bättre än någon annan, du måste bara fråga dig vad du själv dras till. Kanske vill du dessutom fördjupa dig i flera system. Det som förenar all healing är... Intentionen. Intentionen till helande. Det kan låta simpelt, men att arbeta med intentionen är en djup kunskap som bara växer ju mer man lär sig. Genom att studera healing lär vi oss dessutom att leva med än mer intention och medvetenhet i alla aspekter av livet, inte bara det som rör hälsa eller andlighet. Det är en välsignelse öppen för var och en att bli en del av världens kloka gummor och vise män, magiker, shamaner och häxor. Många är redan initierade av livet självt innan de väljer en särskild visdomstradition. Upplevelsen blir då som att stämma ett instrument. Gåvorna framträder bara tydligare. Kraften accentueras. Intentionen blir starkare.

För den som väljer att lära sig Reiki blir ofta inställningen eller vårt "mindset" till livets svårigheter en viktig del av den andliga utvecklingsvägen. Bakgrunden till detta kan vi förstå i legenden om Reikins ursprung. Denna legend säger att det var en buddhistisk munk vid namn Mikao Usui som återupptäckte (inte skapade) Reikin i början av 1900-talet. Det skedde efter 21 dagars fastande och meditation vid Kurama Mountain utanför Kyoto i Japan. Bakgrunden var att han sökte den helandeteknik som andra andliga lärare använt sig av tidigare i historien. Hans förebilder sägs ha varit både Jesus och Buddha, två andliga mästare från helt två olika traditioner. Båda med omvittnat kraftfulla helande förmågor.

När Mikao började utforska sin gåva efter sin upplysning vid Kurama Mountain var han först övertygad om att Reiki rådde bot på alla slags problem. Han besökte Kyotos fattigkvarter och helade både fysiska och psykiska åkommor bland dem han mötte, utan förväntan om motprestation eller förändringsvilja hos mottagaren. Han såg hur många blev hjälpta av den läkande energin och Usui förutsatte att de därmed skulle ta chansen att förändra sina liv. Men till hans förvåning mötte han samma människor igen efter en tid och fann att de återfått sina tidigare problem. Trots bot förmådde de inte förändra sina liv, utan insjuknade på nytt. Usui drog slutsatsen att helande förutsätter ett val hos den som ska blir hjälpt. Den som blir hjälpt måste själv aktivt välja att ta ansvar för sitt mående och göra en egen insats. Han formulerade ett antal principer, kallade Reikiidealen, som han ansåg borde prägla sinnet hos den som söker läkning och helande genom Reiki.

I modern version är Reikiidealen sammanfattande så här:

Bara för idag...
- ska jag släppa all min ilska
- ska jag släppa all min oro
- ska jag känna tacksamhet
- ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
- ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Idealen kan låta självklara, men vid en närmare kontemplation så rymmer de oändlig visdom och är en utmaning att leva efter. Reiki är alltså mer än att ta emot och förmedla energi genom symbolmeditation. Det är även en inställning till sig själv och andra. Själva energiinitieringen blir meningslös om vi inte samtidigt förstår hur vi kan låta den bli verksam i våra liv. Att förändra inställning kan ta tid och att förändra sin energinivå varaktigt åstadkoms därför inte heller av en quick fix, om du samtidigt behöver förändra dina tanke- eller beteendemönster.
Att praktisera Reiki är därför att varje dag välja ett ödmjukt förhållningssätt till livet. Det är ibland lättare sagt än gjort ;-) Inte heller jag lyckas varje dag. Men att ha idealen som rättesnöre - det är Reiki.

------------------------------
© Angelas GBG Reiki. Citera gärna genom att länka till källan.
Nödvändig disclaimer:
Spirituell terminologi är metaforisk och symbolisk till sin natur. För eventuella missuppfattningar eller felaktigheter ansvaras ej. Gör aldrig någonting mot din vilja. Är du sjuk konsultera en läkare.